Игри

Информация за страница Исо 9001

По всяка вероятност има много хора, които не са добре запознати с Исо 9001 и нямат точна и ясна представа за понятието. Всъщност групата на стандарти на системата за управление на качеството се състои от четири на брой стандарта, които са международни. Те представляват ръководството за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството. Въпросните четири стандарта са приложими както в сферата на производството, така също и в тази на услугите. Това не се променя независимо от спецификата на продуктите. Основните стандарти със сигурност се познават добре от хората, които се занимават активно с тях или работата им е свързана по някакъв начин с това понятие. Първият от четирите типа стандарти се нарича ISO 9000:2005 и съдържа основните понятия и принципите от управлението на качеството. Освен това този стандарт описва съдържанието на сериите стандарти и съдържа списък с термините и тяхното значение тогава, когато се използват. Другите три стандарти също са много известни.

   ISO 9001:2008 определя основните изисквания към системата за управление на качеството. Що се отнася до третия стандарт, той е ръководство за подобрение на системите за управление на качеството. Известен е като ISO 9004:2009. Последният и четвърти стандарт от Исо 9001 е известен като ISO 19011. Той представлява ръководство за планиране и провеждане на одит по качеството. По всяка вероятност много хора си задават с основание въпроса защо е наложително да се внедрява стандартът. Всъщност причините, поради които това се прави от предприятията, са разнообразни по характер. Например решението за внедряването на този стандарт може да е свързано с цели като удостоверяване изискванията на потребители, които търсят продукти с високо качество и излаз на пазара на Европейския съюз или пък конкуретно-способност на външния и вътрешен пазар. Това обаче са само две от многобройните евентуални цели, заради които да се въвежда внедряването на стандарта в предприятията. Намаляването и улесняването на одити от страна на потребители и подобряване на организационните умения в работата на целия персонал във фирмата също са част от целите. Също така въвеждането на стандарта спомага много и за усъвършенстване на системите за управление на качеството.

  В наши дни стандартът Iso 9001 е обект на интерес от страна на много хора. В по-голямата си част те са предимно собственици на фирми и предприятия, които целят да се подобри качеството на работа на техния персонал. Това неизменно ще доведе и до повишаване на печалбите на предприятията – нещо, на което държат всички собственици. Ролята на консултантите е много важна при въвеждането на стандарта, и то поради няколко основни причини. Макар че често  намесата на консултант се избягва от предприятията, тяхната роля има огромно значение. Например тяхната помощ е от значение за правилното планиране и внедряване на системата за управление на качеството. Освен това консултантите помагат и при провеждането на обучение и съдействат при подготовката за провеждане на одита. Други ползи, които те носят, са свързани с липсата на опасения при проверката. Това се дължи на простия факт, че работата им е постоянно свързана с изискванията по стандарта и те го познават отлично.

eXTReMe Tracker